Elenos Mezginaitės literatūrinė premija

  1. Elenos Mezginaitės premiją (toliau vadinama – Premija) skiria Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka). Premija, kurios dydis yra 1000 EUR, išmokama iš šių finansavimo šaltinių: projektinės lėšos, kitų rėmėjų lėšos, kurios skiriamos Panevėžio literatūrinės  žiemos festivaliui surengti.
  2. Premija gali būti skiriama eseistui/poetui už originaliausius kūrinius, išleistus per laikotarpį nuo paskutinio įvykusio literatūros festivalio ,,Panevėžio literatūrinė žiema” iki būsimo festivalio lapkričio 1 d.
  3. Kandidatus premijai gauti siūlo ir premijos laureatą nustato Bibliotekos direktorės įsakymu metams sudaryta komisija, susidedanti iš 5 narių. Į ją gali būti kviečiami literatūrologai, literatūros kritikai, poetai. Komisijos nariai pirmame savo posėdyje išsirenka pirmininką ir sekretorių.
  4. Komisija darbą pradeda būsimo festivalio metų lapkričio 1 d. ir per 20 dienų nustato premijos laureatą, kuris yra viešai paskelbiamas iki festivalio ,,Panevėžio literatūrinė žiema” pradžios.
  5. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja pirmininkas. Komisija sprendimus priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Jos sprendimai yra teisėti, jeigu balsavime dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Balsams pasidalinus po lygiai, lemiamas  yra komisijos pirmininko balsas. Priimtą spendimą komisija įformina protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, ir pateikia jį tvirtinti Bibliotekos direktorei. Bibliotekos direktorės patvirtintas protokolas, nustatantis premijos laureatą, yra pagrindas premijai išmokėti.
  6. Komisijos posėdžiai bei balsavimas gali vykti ir el. paštu komisijos nariams apsikeičiant nuomonėmis ir balsuojant, o sekretoriui  visa tai 5 punkte nustatyta tvarka įforminant protokolu.
  7. Pretenduoti i premiją gali prozininkai ir poetai, kurių kūriniai atitinka šių nuostatų 2 punkte nurodytus kriterijus.
  8. Premija negali būti skiriama tam pačiam asmeniui du kartus iš eilės.
  9. Laureatui premija įteikiama literatūros festivalio ,,Panevėžio literatūrinė žiema” metu.

Julijono Lindės-Dobilo literatūrinė premija

Jaunųjų poetų ir rašytojų premija