Jaunųjų poetų ir rašytojų premija

  1. Jaunųjų poetų ir rašytojų premiją (toliau vadinama – Premija) skiria Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka). Premija išmokama iš Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno projektų finansavimui skirtų lėšų. Jos dydis nustatomas literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ projekto sąmatoje.
  2. Premija skiriama vienam Panevėžio miesto ir dviems Panevėžio krašto jauniesiems poetams ir rašytojams – bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams už netikėtus kūrybinius debiutus literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ metu.
  3. Premijos laureatus nustato Bibliotekos direktorės įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš pirmininko ir keturių narių. Į ją kviečiami literatūrologai, literatūros kritikai, poetai.
  4. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Jos sprendimai yra teisėti, jeigu balsavime dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Balsams pasidalinus po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas. Savo spendimą komisija įformina protokolu ir pateikia jį bibliotekos direktorei.
  5. Pretendentais į premiją yra jaunieji poetai ir rašytojai – bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, dalyvaujantys literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ literatūriniuose skaitymuose.
  6. Premija negali būti skiriama tam pačiam asmeniui du kartus iš eilės.
  7. Premijos laureatas skelbiamas ir premija įteikiama literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ metu.

Elenos Mezginaitės literatūrinė premija